Miljöpolicy för Vallentuna GK

Miljöpolicy antagen 12 mars 2008

Ett ekologiskt uthålligt samhälle är en förutsättning för en god hälsa och för vårt liv på jorden. Ett sådant samhälle använder inte mer av jordens resurser än jorden kan producera. Genom att anpassa hanteringen av råvaror och produkter till de naturliga kretsloppen kan jordens resurser återanvändas och ett ekologiskt uthålligt samhälle uppnås.

Övergripande mål

En hållbar utveckling kan beskrivas på flera sätt. En enkel modell att utgå ifrån vid allt beslutsfattande är nedanstående fyra villkor. Dessa måste vara uppfyllda för att naturen och naturens resursbas för människor, djur och växter inte skall förstöras.

 1. Nyttjandet av ämnen från jorden får inte systematiskt öka
  Användningen av fossila bränslen, metaller och andra mineraler bör minska och spridning av restprodukter i naturen skall minimeras.
 2. Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen
  Vi får inte framställa ämnen, avsiktligt eller oavsiktligt, i högre takt än att de kan brytas ned.
 3. De fysiska förutsättningarna för naturens kretslopp och mångfald får inte systematiskt utarmas
  Naturens produktiva ytor får inte skadas eller trängas undan. Det naturliga kretsloppets fysiska utrymme eller mångfald får inte inskränkas.
 4. Effektiv och rättvis resursomsättning
  Användning av energi och andra naturresurser för mänskliga behov skall vara så effektiv och rättvis som möjlig.

För att anknyta policyn till de övergripande målen bedrivs klubbens verksamhet enligt följande riktlinjer:

Vallentuna 12 mars 2008
Styrelsen